ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w ramach  szacowania wartości zamówienia na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”  Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Czytaj więcej...