Cele projektu

Cel główny projektu:
Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych do budowy,
uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w
tym usprawnienie funkcjonowania administracji Powiatu Krotoszyńskiego poprzez
rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych, poprawę ich jakości
oraz dostępności, a także niezbędną rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej i systemowej
koniecznej do świadczenia e-usług.


Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie cyfrowych zasobów danych geodezyjnych rejestrów publicznych przez
przeprowadzenie digitalizacji materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do świadczenia elektronicznych
usług publicznych.
2. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez uzupełnienie danych
kartoteki budynków i lokali oraz zapewnienie kompatybilności
funkcji udostępniania i wymiany danych, w tym na potrzeby zasilania i wdrożenia
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
3. Rozbudowa infrastruktury technicznej Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii na
potrzeby świadczenia zaawansowanych technologicznie elektronicznych usług publicznych
Publicznych.
Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie dostępności i jakości danych
Powiatowego Zasobu Geodezji i Kartografii oraz wzrost liczby elektronicznych usług
publicznych świadczonych przez Powiat Krotoszyński, a także wzrost liczby odbiorców
korzystających z tych usług poprzez sieć Internet o co najmniej 220 osób rocznie.