O projekcie

 „Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie wraz z zagospodarowaniem  przyległego terenu. Przedsięwzięcie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę bieżni sportowej, budowę skoczni w dal, budowę rzutni do pchnięcia kulą, instalacje siłowni zewnętrznej oraz wyposażenie i zagospodarowanie istniejącego terenu.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20120

Oś Priorytetowej 9. „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”
Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”
Działania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”

Nr RPWP.09.03.03-30-0035/16-00

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 357 925,63 zł
w tym dofinansowanie: 1 154 236,78 zł
termin realizacji: 20.05.2016r.  do 30.11.2018 r.

Umowa o dofinansowanie w/w projektu została podpisana 9 października 2017 roku.