Cele projektu

Cel główny projektu:
Rozwój potencjału 436 uczniów z 12 szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński (w tym 8 prowadzących kształcenie specjalne) - ich kompetencji, wiedzy i umiejętności - poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, a także wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 25 nauczycieli w ramach kursów, studiów podyplomowych, sieci samokształcenia i współpracy i doposażenie 8 pracowni, w okresie do 31.10.2020r.