O projekcie

Całkowita Wartość Projektu: 3 126 660,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 565 866,09 PLN
Wkład własny Powiatu: 452 799,91 PLN
Termin realizacji: 30.06.2016 – 29.06.2018

 


KALENDARIUM:
24 lutego 2017
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał z Powiatem Krotoszyńskim umowę o
dofinansowanie projektu pn.: Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz
danych, który jest realizowany w ramach:
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.