Beneficjent

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krotoszyn na terenie powiatu krotoszyńskiego, w województwie wielkopolskim.
Powierzchnia powiatu krotoszyńskiego wynosi 714 km2, co stanowi 2,39% powierzchni województwa wielkopolskiego. Powiat krotoszyński według stanu na 31.12.2015 r. zamieszkiwało 77 664 osób.

Projekt obejmuje przebudowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie, znajdującym się przy placu Jana Pawła II 5. Boisko zlokalizowane jest na działce o nr ewidencji gruntów 1117, 1118/2, 1119/2, 1123/16, obręb 0001.

Boisko sportowe w stanie technicznym sprzed inwestycji nie nadaje się do eksploatacji ze względu na zły stan techniczny nawierzchni asfaltowej. Stan techniczny nawierzchni jest wysoce niezadowalający i zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu osób użytkujących, co nie pozwala na bezpieczne prowadzenie zajęć sportowych. Na nawierzchni występują liczne pęknięcia. Użytkowanie boiska
w obecnym stanie technicznym niesie za sobą ryzyko doznania licznych urazów i kontuzji przez uczniów z niego korzystających. Boisko służy celom dydaktyczno-sportowym dla ZSP nr 2 w Krotoszynie, w którym uczy się obecnie 420 uczniów (w tym 6 uczniów niepełnosprawnych) i boisko odgrywa ważną rolę, gdyż jest jedynym miejscem na terenie szkolnym, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu podczas zajęć wychowania fizycznego.
Nawierzchnia bieżni jest betonowa i w złym stanie technicznym. W strukturze nawierzchni występują liczne spękania, nierówności, ubytki oraz liczne wypiętrzenia, które uniemożliwiają bezpieczne i prawidłowe przeprowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych. Beton jest nawierzchnią o małej przyczepności, a co za tym nie jest bezpieczny dla osób korzystających z bieżni. Bieżnia
w obecnym stanie technicznym naraża jej użytkowników na liczne urazy kończyn dolnych, tj. stawów kolanowych, skokowych oraz biodrowych.
Stan techniczny skoczni w dal jest zły i nie odpowiada współczesnym standardom jakościowym, jak i bezpieczeństwa. Rozbiegi do skoku w dal zostały wyłączone z użytkowania ze względu na mocne spękania i liczne wypiętrzenia nawierzchni.
Stan techniczny płyty rzutni do pchnięcia kulą jest zły. Nawierzchnia jest spękana, co uniemożliwia uprawianie tej dyscypliny sportowej. Ponadto rozmieszczenie stanowisk do pchnięcia kula utrudnia korzystanie z płyty boiska ze względu na brak zabezpieczeń przed piłkami.
Infrastruktura sportowa w obecnym stanie technicznym uniemożliwia uprawianie przez uczniów następujących dyscyplin sportowych: piłki koszykowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, skoku w dal, pchnięcia kulą czy biegów.

Potrzeby uczniów w zakresie możliwości uprawiania sportu nie są zaspokojone. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie nie posiada należytych warunków do odbywania zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. Stwarza to nie tylko utrudnienie w prowadzeniu zajęć z wychowania fizycznego, jak również może narażać uczniów na liczne urazy.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego realizatorem projektu jest dyrekcja ZSP 2.