Beneficjent

Powiat krotoszyński leży w województwie wielkopolskim i zajmuje obszar o powierzchni 714 km2, co stanowi ok. 2,4% powierzchni województwa. Powiat obejmuje 6 gmin, w skład których wchodzi 96 sołectw. Zalesienie powiatu wynosi ok. 18,5%.

Na terenie powiatu znajdują się dwa obszary Natura 2000 –obszar specjalnej ochrony ptaków „Dąbrowy Krotoszyńskie” i obszar specjalnej ochrony siedliskowej „Dąbrowy Krotoszyńskie”. W 2014 roku powiat zamieszkiwało 77 909 osób, co daje średnio na 1 km2 109 osoby.

Realizowany na terenie powiatu krotoszyńskiego projekt skierowany jest zarówno do grup zawodowych współpracujących ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie jak i bezpośrednio do mieszkańców.

Beneficjentami ostatecznymi – odbiorcami dostarczonych w ramach projektu rozwiązań i e-usług będą pracownicy Wnioskodawcy oraz pracownicy innych organów i jednostek organizacyjnych administracji publicznej, mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego i województwa wielkopolskiego oraz grupy zawodowe prowadzące działalność na terenie powiatu krotoszyńskiego lub realizujące zadania i zlecenia z zakresu spraw, dla których właściwa do ich prowadzenia jest Służba Geodezyjna i Kartograficzna Powiatu Krotoszyńskiego. Dotyczy to takich grup zawodowych jak: geodeci, komornicy i rzeczoznawcy oraz projektanci (inwestorzy).

Projekt "Cyfrowy Powiat Krotoszyński..." oferuje dwa rodzaje produktów procesu cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych – rozbudowane, dostosowane do wymagań prawnych bazy danych PZGiK (w szczególności EGiB i powiązane z tym powiększone zasoby cyfrowe materiałów PZGIK) oraz dedykowane e-usługi dla dość licznej grupy odbiorców. Realizacja Projektu - ze względu na te produkty - na pewno przyczyni się do wzrostu liczby oraz podniesienia dojrzałości i jakości elektronicznych usług publicznych, jakie na terenie powiatu krotoszyńskiego udostępniać będzie Służba Geodezyjna i Kartograficzna (SGiK). Wdrożenie nowych e-usług oraz dostępnych, cyfrowych danych PZGIK wpłynie w sposób „naturalny” oraz poprzez podjęte działania w zakresie promocji, na rozbudzenie świadomości Interesariuszy projektu nt. możliwości i korzyści, jakie płyną z szerokiego zastosowania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK) w życiu gospodarczym i społecznym.

Na podstawie: Studium Wykonalności dla Projektu : „Cyfrowy Powiat Krotoszyński - cyfryzacja i modernizacja baz danych".