Rozpoczynamy realizację projektu!

Powiat Krotoszyński rozpoczął realizację projektu pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkól powiatu krotoszyńskiego. Poniżej przedstawiamy szeroką informację o beneficjentach i zadaniach, które będą realizowane w ramach tego największego w dziejach powiatu projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Udział w projekcie biorą następujące szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Krotoszyński:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.

5. Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Borzęciczkach.

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie

8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wlkp.

 

Projekt podzielony jest na 4 zadania.

 

Zadanie nr 1. Doposażenie pracowni w szkołach objętych projektem (w tym w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach/placówkach kształcenia specjalnego).

W ramach tego zadania doposażone zostaną następujące pracownie:

1. Pracownia geograficzna - Technikum nr 1 w Krotoszynie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

2. Pracownia geograficzna - Technikum nr 2 w Krotoszynie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie

3. Pracownia matematyczna - Technikum nr 3 w Krotoszynie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie

4. Pracownia biologiczna - Technikum w Koźminie Wlkp. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.

5. Sala klasowa realizująca pedagogikę M. Montessori - Szkoła Podstawowa nr 6 Specjalna i Gimnazjum nr 6 Specjalne przy Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie

6. Pracownia przyrodniczo-matematyczna – Szkoła Podstawowa nr 2 Specjalna i Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Borzęciczkach

7. Pracownia logopedyczna – Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie

8. Pracownia do zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień - Gimnazjum nr 2 Specjalne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wlkp.

 

Zadanie nr 2. Kursy doskonalące, sieci współpracy i samokształcenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli.

W ramach tego zadania nauczyciele będą poszerzać kwalifikacje/nabywać kompetencje na następujących kursach/studiach/w sieci współpracy:

1. Kurs kwalifikacyjny metodą M. Montessori - 1 os. - nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie

2. III-stopniowy kurs doskonalący: Terapia behawioralna dzieci - 2 os. - nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie

3. Kurs doskonalący: Integracja sensoryczna 1 st. i 2 st. - 1 os. - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego Konarzewie

4. Kurs doskonalący: Nauczanie Geometrii metodą GeoGebry - 1 os. - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie

5. Studia podyplomowe z logopedii - 1 os. - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego Konarzewie

6. Studium terapii uzależnień - 2 os. - nauczyciele Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.

7. Studia podyplomowe z mechatroniki - 1 os. - nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie

8. Sieć współpracy i samokształcenia: "Praca z uczniem metodą eksperymentu" – 16 nauczycieli szkół i placówek biorących udział w Projekcie.

 

Zadanie nr 3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół ogólnodostępnych.

W ramach tego zadania przeprowadzone będą następujące zajęcia:

M-1: zajęcia z matematyki dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania - koło matematyków – 48 uczniów

M-2: zajęcia z matematyki dla uczniów mających trudności edukacyjne, w tym przygotowujących się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym – 60 uczniów

G: zajęcia z geografii z elementami geografii gospodarczej z zastosowaniem elementów metody eksperymentu, dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania - koło geografów – 48 uczniów

F: zajęcia z fizyki z elementami mechatroniki z zastosowaniem elementów metody eksperymentu, dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania - koło fizyków – 24 uczniów

B: zajęcia z biologii z elementami ekologii z zastosowaniem elementów metody eksperymentu, dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania - koło młodych biologów – 24 uczniów

A: kurs z języka angielskiego przygotowującego do certyfikatu zgodnego z poziomem B2 wg CEFR, dla uczniów pragnących rozwijać zainteresowania i uzyskać dodatkowe  kwalifikacje -  24 uczniów

N: kurs z języka niemieckiego przygotowującego do certyfikatu zgodnego z poziomem B2 wg CEFR, dla uczniów pragnących rozwijać zainteresowania i uzyskać dod. kwalifikacje – 24 uczniów

S: sportowe integracyjne zajęcia wyrównawcze i rozwijające - Koło "Łączy nas sport" – 60 uczniów. Zajęcia prowadzone w modułach:

I. moduł ćwiczeń ogólnorozwojowych dla uczniów o specjalnych potrzebach

II. moduł zajęć rozwijających potencjał fizyczny i zdrowy styl życia

III. moduł zajęć integracyjnych dla uczniów o zróżnicowanym stopniu sprawności fizycznej

Na zakończenie każdej edycji odbędzie się spartakiada integracyjna dla uczniów wszystkich szkół objętych projektem.

 

Zadanie nr 4. Zajęcia dla uczniów ze szkół i placówek specjalnych.

W ramach tego zadania przeprowadzone będą następujące zajęcia:

1) zajęcia terapeutyczne – terapia behawioralna dla dzieci ze spektrum autyzmu - 4 uczniów

2) zajęcia terapeutyczne – terapia behawioralna dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, w tym Fas - 8 uczniów

3) zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą M. Montessori – 20 uczniów

4) zajęcia dla uczniów z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także innych innowacyjnych form prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 24 uczniów

5) zajęcia logopedyczne - 16 uczniów

6) zajęcia z integracji sensorycznej - 16 uczniów

7) zajęcia arteterapii - 12 uczniów

8) zajęcia socjoterapeutyczne dla wychowanków niedostosowanych społecznie, przebywających poza swoim środowiskiem, umieszczonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wlkp. – 24 uczniów

 

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2018 r.

Data zakończenia projektu: 31 października 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 098 216,10 zł

Kwota dofinansowania: 933 483,68 zł