Nauczyciele się doskonalą

21 marca w krotoszyńskim Zespole Szkół Specjalnych i 11 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie odbyły się dwa kolejne szkolenia dla nauczycieli dokształcających się w sieci „ Praca metodą eksperymentu” w ramach realizowanego przez Powiat Krotoszyński programu unijnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne -projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

Kolejny pedagog podniósł kwalifikacje w ramach projektu

Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Krotoszynie ukończył dwustopniowy kurs z zakresu integracji sensorycznej. I stopień kursu z zakresu neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej  trwał 40 godzin i zakończył się uzyskaniem Zaświadczenia, natomiast II stopień kursu z zakresu Integracja Sensoryczna - diagnoza i terapia trwał 160 godzin i zakończył się uzyskaniem Certyfikatu.

Spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia

10 grudnia 2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie odbyło się spotkanie nauczycielskiej sieci doskonalenia „Praca metodą eksperymentu”. Ma to związek z realizowanym przez Powiat Krotoszyński programem unijnym w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego.

Czytaj więcej...

Pracownia zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień w MOW doposażona w ramach projektu

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim w ramach projektu „Moje kompetencje – moja przyszłość…” wzbogacił się o nowe elementy w pracowni, które staną się nieocenioną pomocą dla pedagogów i terapeutów w prowadzeniu zajęć z wychowankami. Zakupione w drodze przetargu wyposażenie składa się z dwóch części :

Czytaj więcej...

Nauczyciel ZSS ukończył kurs Montessori

Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie, po 9 miesiącach nauki ukończył kurs Pedagogiki M. Montessori zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi. Nauczyciel zrealizował 275 godzin i otrzymał Dyplom ukończenia Dyplomowego Doskonalącego kursu Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego.  Ta forma wsparcia, która pozwoliła podnieść kompetencje pedagoga, została zrealizowana w ramach zadania nr2 projektu "Moje kompetencje - moja przyszłość"...

Srudia terapeutyczne dla nauczycieli MOW

Dwóch nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. rozpoczęło w ramach naszego projektu ,w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty Gertruda Gawrecka w Gnieźnie, studia podyplomowe Profilaktyka i terapia uzależnień. Studia potrwają 2 semestry. Planowany termin ukończenia studiów to czerwiec 2019 r.

Kurs GeoGebra zaliczony!

W terminie od kwietnia do czerwca 2018 roku nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie uczestniczył w kursie przeprowadzonym metodą e-learningu – GeoGebra-kurs średniozaawansowany. Kurs zorganizowany został przez Fundację Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES oraz SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. Trwał 60 godzin i zakończył się uzyskaniem Zaświadczenia.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy wyposażanie kolejnych pracowni!

W drodze kolejnego już przetargu, ogłoszonego 29 marca 2018 r., na Zakup i dostawę doposażenia, w tym sprzętu komputerowego, pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego z podziałem na zadania:

Czytaj więcej...

Kurs integracji sensorycznej

Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie rozpoczął kurs – Diagnoza i terapia integracji sensorycznej zorganizowany przez firmę REHAMAX Monika Korfanty w Krynicy-Zdroju.

Nauczyciel "Trójki" rozpoczął studia podylomowe

W ramach Zadania nr 2 projektu nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie rozpoczął studia podyplomowe z Mechatroniki przemysłowej. Organizatorem studiów jest Wydział Mechaniczno-Energetyczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Politechnice Wrocławskiej. Zajęcia trwać będą 2 semestry. Nabyte kompetencje pozwolą pedagogowi z "trójki" na wzbogacenie zajęć dydaktycznych z mechatroniki.

Czytaj więcej...

Pierwszy przetarg - pierwsze zakupy!

W wyniku ogłoszonego w dniu 22 stycznia 2018 r. przetargu na Zakup i dostawę doposażenia pracowni w szkołach i placówkach w ramach projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" - rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, z podziałem na zadania, dokonano pierwszych zamówień.

Czytaj więcej...

Nauczyciele podnoszą kompetencje

Realizując Zadanie nr 2 projektu - Kursy doskonalące, sieci współpracy i samokształcenia oraz studia podyplomowe dla nauczycieli, w okresie luty-marzec 2018 r. dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie podnosiło swoje kwalifikacje na III-stopniowym kursie doskonalącym.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy realizację projektu!

Powiat Krotoszyński rozpoczął realizację projektu pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkól powiatu krotoszyńskiego. Poniżej przedstawiamy szeroką informację o beneficjentach i zadaniach, które będą realizowane w ramach tego największego w dziejach powiatu projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...