Powiat krotoszyński na zdjęciach lotniczych

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie zleciło do wykonania zadanie pn. „ Wykonanie zdjęć lotnicznych oraz ortofotomapy dla całego Powiatu Krotoszyńskiego” będącego częścią projektu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński- cyfryzacja i modernizacja baz danych”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014- 2020: Osi Priorytetowej 2: „ Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Przestrzenny zakres opracowania obejmuje cały obszar powiatu krotoszyńskiego, którego powierzchnia w granicach administracyjnych wynosi 714, 23 km2 oraz niewielki margines terenu poza jego granicami.

Wykonawcą zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy jest konsorcjum firm: MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oraz OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

Umowę podpisano 5 września 2017 roku.  Zamawiający ustalił termin wykonania całości przedmiotu zamówienia na 3 kwietnia 2018 roku. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi 230 010, 00 zł (brutto).

Ortofotomapa to przetworzone zdjęcie lotnicze, poddane korekcji geometrycznej, prezentuje w najbardziej rzeczywisty sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu, czego nie oddaje tradycyjna mapa. Dzięki swej kartometryczności ortofotomapy pozwalają na wykonanie na nich dokładnych pomiarów odległości i powierzchni na poziomie gruntu.

Do dnia dzisiejszego Wykonawca prac wykonał naloty z pokładu specjalistycznego samolotu oraz poddał obróbce wykonane zdjęcia lotnicze zgodnie z przestrzennym zasięgiem opracowania. W sumie wykonano 3000 zdjęć lotnicznych dla całości realizowanych prac.

 

Wykonanie zdjęć lotnicznych oraz opracowanie cyfrowej, kolorowej ortofotomapy dla terenu powiatu krotoszyńskiego jest dedykowane na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym m.in. weryfikacji  z rzeczywistym położenia różnych obiektów przestrzennych w bazach danych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie takich jak: budynki, użytki gruntowe czy budowle. Bazy danych prowadzone przez Starostwo są wykorzystywane przez wykonawców prac geodezyjnych m.in. przy opracowaniu podkładów mapowych wykorzystywanych w procesie planistycznym, a możliwość weryfikacji położenia poszczególnych obiektów w stosunku do precyzyjnej ortofotomapy wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego oraz prawnego np. przy sprzedażach nieruchomości na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Ponadto ortofotomapę będzie można wykorzystać m. in. do planowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, występowania dzikich wysypisk oraz zanieczyszczeń.

 Zobrazowania lotnicze dostępne będą nie tylko dla pracowników Starostwa, urzędów gmin czy wykonawców prac geodezyjnych, ale także dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu poprzez ogólnodostępną aplikację informacji przestrzennych zamieszczoną na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (http://powiatkrotoszynski.giportal.pl).