Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

IX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek  26 czerwca 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.


Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok  wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

b)   udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego za 2014 rok.

8.   Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2014 r. i Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2014.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,

b)   powołania Rady Oświatowej,

c)   wyrażenia zgody na zbycie, w drodze sprzedaży prawa własności, nieruchomości lokalowej, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Jana Pawła II 35/3,

d)   wyrażenia zgody na zbycie, w drodze sprzedaży prawa własności, nieruchomości gruntowej położonej w Sulmierzycach przy ulicy Krótkiej,

e)   zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

f)    zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015,

g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,

h)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.