Wirtualny spacer po urzędzie

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2015/2016 o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stwarza możliwość uzyskania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i osiągającym dobre wyniki w nauce.
Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


Dokumenty, w tym Regulamin, wzory wniosków wraz z załącznikami są dostępne:
1)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd / Departamenty / Departament Edukacji i Nauki,
2)    w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (pokój nr 6),
3)    w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego).
 

Zgodnie z § 3 ust. 15 Regulaminu obok dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 – 14 Regulaminu do wniosku o stypendium należy dołączyć również:
1.    oświadczenie (napisane własnoręcznie przez pełnoletniego wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna, dotyczące całej rodziny) o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – w przypadku gdy dotyczy;
2.    zaświadczenia (w tym także rodzeństwa, ze szkół, uczelni, urzędu gminy itp.) o pobieranym w 2014 roku stypendium;
3.    w sytuacji gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginały do wglądu w Starostwie Powiatowym);
4.    zaświadczenie o statusie przedszkolaka/ucznia/studenta rodzeństwa (z przedszkola, ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczelni wyższej) + w przypadku małych dzieci, jeszcze nigdzie nie uczęszczających kopie aktu urodzenia (oryginał aktu urodzenia do wglądu w Starostwie Powiatowym);
5.    załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.;
6.    zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości w 2014 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS).


Nabór wniosków stypendialnych:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 6 – w terminie do 25 września 2015 roku.
 
-     słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 6 – w terminie do 20 października 2015 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o programie stypendialnym można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10,
63-700 Krotoszyn, tel. 62 725-42-56 wew. 344.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.