Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W środę, 22 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2019.

4.      Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

b)      zawarcia porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej,

c)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli, a także specjalności
i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2020,

d)      powierzenia Miastu i Gminie Krotoszyn zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

e)      zmiany uchwały nr XXIV/155/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia
28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

f)       wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

g)      wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

h)      zmiany uchwały nr XXXVI/232/17 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia
22 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji”.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
za 2019 rok.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Wolne głosy i wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

 

/-/ Marcin Leśniak