Wirtualny spacer po urzędzie

Zakończyła się pierwsza edycja unijnego projektu

Dobiegła końca pierwsza edycja realizowanego przez Powiat Krotoszyński projektu „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego". Jest on realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe 

Wartość Projektu to 1 098 216,10 zł, z czego 933 483,68 zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. W okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2019 r. sukcesywnie realizowano Zadanie nr 1 polegające na doposażeniu pracowni w ośmiu szkołach i placówkach biorących udział w projekcie. I tak w sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne doposażone zostały pracownie:

- geograficzna – w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie,

- matematyczno-fizyczna – w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,

- biologiczna – w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.,

- sala klasowa realizująca pedagogikę Marii Montessori – w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Krotoszynie,

- przyrodniczo-matematyczna - w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Borzęciczkach,

- logopedyczna – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. J. Twardowskiego w Konarzewie,

- do zajęć socjoterapii i profilaktyki uzależnień – w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Koźminie Wlkp.

Zakupione doposażenie pozwoli wzbogacić proces nauczania w szkołach ogólnodostępnych oraz działania dydaktyczne i terapeutyczne nakierowane na ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach Zadania nr 2 – kursy doskonalące, sieci współpracy i samokształcenia oraz studia podyplomowe: pięcioro nauczycieli ukończyło kursy doskonalące podnosząc tym samym swoje kompetencje, natomiast czworo innych nauczycieli ukończyło studia podyplomowe nabywając nowe kwalifikacje do pracy z uczniami. Ośmioro nauczycieli ze szkół i placówek biorących udział w Projekcie uczestniczyło w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu”. Pierwsze ze szkoleń miało charakter wykładu na temat innowacji pedagogicznej, eksperymentu pedagogicznego i pracy metodą eksperymentu. Nauczyciele oceniali swoją kreatywność, poznali wyniki badań dotyczących kreatywności dzieci i młodzieży. Zrewidowali swoją wiedzę na temat przyczyn i objawów wypalenia zawodowego i przedyskutowali sposoby na radzenie sobie z tym niekorzystnym zjawiskiem. Dwa kolejne spotkania miały charakter warsztatowy. Uczestnicy pracowali metodą eksperymentu w pracowni chemicznej i fizycznej. Mieli okazję przekonać się, że aktywna postawa podczas zajęć zwiększa zainteresowanie zadaniem, motywację do pracy, wyzwala kreatywność i zaangażowanie. W oczekiwania na kolejne szkolenia nauczyciele doskonalili się, korzystając z portalu: doskonaleniewsieci.pl.

W ramach Zadania nr 3 w dodatkowych zajęciach dydaktycznych wzięło udział 168 uczniów szkół ogólnodostępnych. W zależności od potrzeb zdiagnozowanych w poszczególnych szkołach uczniowie mieli do wyboru zajęcia z: matematyki, geografii z elementami geografii gospodarczej z zastosowaniem elementów metody eksperymentu, fizyki z elementami mechatroniki z zastosowaniem elementów metody eksperymentu, biologii z elementami ekologii z zastosowaniem elementów metody eksperymentu oraz zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego. W ofercie zajęć w jednej ze szkół znalazły się również sportowe integracyjne zajęcia wyrównawcze i rozwijające „Koło łączy nas sport”. Z zajęć mających na celu wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowanych w ramach Zadania nr 4, skorzystało 62 uczniów szkół i placówek kształcenia specjalnego. W ofercie skierowanej dla tych uczniów znalazły się: zajęcia terapeutyczne – terapia behawioralna dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, w tym Fas, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą Marii Montessori, zajęcia dla uczniów z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, a także innych innowacyjnych form prowadzenia zajęć, zajęcia logopedyczne, z integracji sensorycznej czy arteterapii oraz zajęcia socjoterapeutyczne.

Zwieńczeniem pierwszej edycji projektu pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego była Spartakiada Integracyjna „Łączy nas sport”, która odbyła się 12 czerwca 2019 r. na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. K. F. Libelta w Krotoszynie. Przebudowa boiska wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu to efekt projektu inwestycyjnego na kwotę 1 357 925,63 zł zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój edukacji ogólnokształcącej. W tym dniu uczniom wszystkich szkół i placówek uczestniczących w Projekcie przyszło zmagać się z przygotowanymi konkurencjami sportowymi w iście afrykańskich upałach. Spartakiada podzielona została na trzy etapy. Etap I to konkurs plastyczny pt. „W zdrowym ciele, siły wiele ...”. Celem konkursu było: zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej, na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań, propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym, a także umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia. W konkursie udział wzięło 8 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński, uczestniczących w projekcie pn. „Moje kompetencje – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego. Prace plastyczne biorące udział w konkursie można było obejrzeć na boisku szkolnym ZSP nr 2 w Krotoszynie podczas zawodów sportowych. Etap II to pokaz zdrowej żywności, zdrowej kuchni, który przygotowały: ZSS w Krotoszynie – koktajle owocowe, ZSP nr 2 w Krotoszynie – kanapki oraz ZSP nr 3 w Krotoszynie - placek drożdżowy. Obok stoiska ze zdrową żywnością, w ramach promocji „krotoszyńskiej kranówki”, można było skosztować świeżej wody, którą udostępniło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krotoszynie. PGKiM Sp. z o. o. w Krotoszynie jako partner przygotował również ciekawy quiz na temat jakości wody. Kilka osób zostało nagrodzonych firmowymi bidonami, które z pewnością im się przydadzą. Etap III to organizacja współzawodnictwa w drużynach mieszanych tj. gry zespołowe oraz zawody lekkoatletyczne. W zawodach sportowych udział brały 4 drużyny - czteroosobowe, składające się z 2 uczniów szkoły ogólnodostępnej i 2 uczniów szkoły/placówki specjalnej. Powołano następujące drużyny: ZSP w Koźminie Wlkp. i SOSW w Borzęciczkach, ZSP nr 1 w Krotoszynie i MOW w Koźminie Wlkp., ZSP nr 2 w Krotoszynie i SOSW w Konarzewie, ZSP nr 3 w Krotoszynie i ZSS w Krotoszynie. Konkurencje, w których zmagali się uczestnicy Spartakiady to sztafeta sprawnościowa, mini piłka nożna, rzuty do kosza, rzuty piłką lekarską i skok w dal z miejsca. Zwycięzcami tegorocznej Spartakiady zostali wszyscy jej uczestnicy, którzy otrzymali medale i drobne upominki ufundowane przez sponsorów. Atrakcją Spartakiady był niewątpliwie pokaz grupy cyrkowej uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się druga edycja Projektu. W szkołach i placówkach biorących udział w Projekcie organizowane są spotkania informacyjne dla rodziców i uczniów, których celem jest przedstawienie założeń Projektu oraz oferty dodatkowych zajęć dostępnych dla uczniów danej szkoły/placówki.

Tekst i zdjęcia: szkoły powiatu oraz EKS