Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek, 18 października 2019 r. o godz. 13.00, w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Działania podejmowane przez powiat krotoszyński na rzecz ochrony środowiska w 2018 roku i I połowie 2019 roku.

4.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym: o wynikach egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zmiany uchwały Nr IV/32/19 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2019 rok,

b)      przyjęcia od Powiatu Milickiego zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Milickiego,

c)      zmiany uchwały nr LII/324/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (V)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków
o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

d)      wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia nr 1/2019/136 /FnB/60/GK/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw związanych z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta Krotoszyna,

e)      zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok.

6.      Zapoznanie się z ustaleniami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Marcin Leśniak