Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W piątek, 27 września 2019 r. o godz. 13.00, w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, odbędzie się Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego. 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w I półroczu 2019 roku.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
b)      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym.

9.    Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

10.   Wolne głosy.

11.   Zamknięcie obrad.