Wirtualny spacer po urzędzie

Informacja dotycząca stypendium Marszałka Wojewódzwa Wielkopolskiego

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2019/2020 o stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stwarza możliwość uzyskania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i osiągającym dobre wyniki w nauce.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Dokumenty, w tym Regulamin, wzory wniosków wraz z załącznikami są dostępne:

1)      na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd / Departamenty / Departament Edukacji i Nauki / Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym,

2)      w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (pokój nr 6),

3)      w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego).

Zgodnie z § 3 ust. 15 Regulaminu obok dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 – 14 Regulaminu do wniosku o stypendium należy dołączyć również:

  1. oświadczenie (napisane własnoręcznie przez pełnoletniego wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna, dotyczące całej rodziny) o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – w przypadku gdy dotyczy;
  2. zaświadczenia (w tym także rodzeństwa, ze szkół, uczelni, urzędu gminy itp.)              o pobieranym w 2018 roku stypendium;
  3. w sytuacji gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginały do wglądu w Starostwie Powiatowym);
  4. zaświadczenie o statusie przedszkolaka/ucznia/studenta rodzeństwa (z przedszkola, ze szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz uczelni wyższej) + w przypadku małych dzieci, jeszcze nigdzie nie uczęszczających kopie aktu urodzenia (oryginał aktu urodzenia do wglądu w Starostwie Powiatowym);
  5. załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.;
  6. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości w 2018 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS).
  7. Oświadczenie – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia/studenta.

Nabór wniosków stypendialnych:

- uczniowie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, pok. nr 6 – w terminie do 25 września 2019 roku.

-     słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, pok. nr 6 – w terminie do 21 października 2019 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o programie stypendialnym można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury
i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 10,
63-700 Krotoszyn, tel. 62 725-42-56 wew. 344.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.