Wirtualny spacer po urzędzie

XI Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

XI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 30 sierpnia 2019r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych – Wody Polskie z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne w 2018 r.

8.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za I półrocze 2019 roku.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie,

b)      określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,

c)      określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,

d)      określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

e)      zmiany uchwały Nr LI/316/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek,

f)       zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku szkolnym 2018/2019 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

g)      przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2019-2021,

h)      zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok.

10.  Przyjęcie oświadczenia w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wielkopolskich gospodarstw rolnych.

11.  Podjęcie apelu dotyczącego równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021 – 2027.

12.  Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.

13.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14.   Wolne głosy.

15.   Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Juliusz Poczta