Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę, 21 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Sprawozdania Państwowych Gospodarstw Wodnych – Wody Polskie z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne w 2018 r.

4.      Informacja o prowadzonych programach profilaktycznych przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie w 2018 roku.

5.      Informacja o zjawisku przemocy w rodzinie i związanej z tym procedury „Niebieskiej Karty”.

6.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2019 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za I półrocze 2019 roku.

7.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie,
b)      określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,
c)      określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
d)      określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,
e)      zmiany uchwały Nr LI/316/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek,
f)       zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku szkolnym 2018/2019 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
g)      przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2019-2021,
h)      zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok.

8.      Zapoznanie z oświadczeniem Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wielkopolskich gospodarstw rolnych.

9.      Zapoznanie z apelem Rady Powiatu Krotoszyńskiego dotyczącym równych szans dla jednostek samorządu terytorialnego przy podziale środków unijnych na lata 2021 – 2027.

10.  Sprawy organizacyjne.

11.  Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Hieronim Marszałek