Wirtualny spacer po urzędzie

Nauczyciele doskonalili swoje kompetencje

Od 10 grudnia 2018r. do 30 czerwca 2019r. 8 nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński uczestniczyło w pracach  „sieci” w ramach realizowanego przez Powiat Krotoszyński programu unijnego w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej,  Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne -projekty konkursowe „Moje kompetencje - moja przyszłość" – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego. To I edycja (z dwóch zaplanowanych) cyklu doskonalenia związanego z pracą z uczniami metodą eksperymentu.

W celu zdobycia wiedzy i umiejętności  nauczyciele  uczestniczyli w 5 spotkaniach, z czego 3 miały charakter szkoleniowy, i doskonalili się dzięki wymianie doświadczeń na platformie internetowej: www.doskonaleniewsieci.pl.

Pierwsze ze szkoleń miało charakter wykładu na temat innowacji pedagogicznej, projektu edukacyjnego, eksperymentu pedagogicznego i pracy metodą eksperymentu oraz warsztatu, podczas którego nauczyciele ocenili swoją kreatywność, poznali wyniki badań dotyczących kreatywności dzieci i młodzieży. Zrewidowali swoją wiedzę na temat przyczyn i objawów wypalenia zawodowego i przedyskutowali sposoby radzenia sobie z tym niekorzystnym zjawiskiem. Wymienili doświadczenia w zakresie wykorzystania TIK podczas zajęć edukacyjnych.  Kolejne dwa szkolenia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy spotkań pracowali metodą eksperymentu w pracowniach chemicznej i fizycznej. Zapoznali się
z przykładami dobrych praktyk, cyklem Davida Kolba jako metodą projektowania efektywnego nauczania, uzyskali wiedzę na temat  ryzyka i zagrożeń związanych z pracą metodą eksperymentu. Mieli okazję przekonać się, że aktywna postawa podczas zajęć zwiększa zainteresowanie zadaniem, motywację do pracy, wyzwala kreatywność
i zaangażowanie.

Podczas spotkania podsumowującego nastąpiła ewaluacja realizacji projektu. Uczestnicy sieci wskazali na przyrost wiedzy i umiejętności  w zakresie pracy metodą eksperymentu. Wysoko ocenili prowadzone szkolenia (sposób pracy eksperta, dobór treści, metody pracy, materiały ćwiczeniowe,...) i zauważyli, że „ sieciowanie” jest bardzo dobrą metodą  rozwijania kompetencji dydaktycznych, gdyż można się doskonalić bez wychodzenia
z domu, bez konieczności wyjazdów, bez ponoszenia koszów. Zasoby portali edukacyjnych są bowiem nie do przecenienia. Trzeba jednak wiedzieć, gdzie szukać. Korzystać z dobrych praktyk. Wykazać się kreatywnością, przygotowując propozycje własne. Dzielić się nimi
w sieci oraz podczas spotkań w zespołach nauczycielskich.

Iwona Nowacka - koordynator sieci dla nauczycieli „Praca metoda eksperymentu”