Wirtualny spacer po urzędzie

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

VIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek, 31 maja 2019 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7. W porządku obrad znalazły się m.in. - rozpatrzenie raportu o stanie powiatu wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego wotum zaufania oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

 Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu wraz z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego wotum zaufania.

8.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
b)      udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Krotoszyńskiego za 2018 rok.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zwiększenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)      powierzenia Gminie Zduny wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych,
c)      zmiany Uchwały nr VI/42/19 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny,
d)      udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Krotoszyn –Sulmierzyce,
e)      zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11.   Zapytania i wolne głosy.

12.    Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam Mieszkańców!

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
Juliusz Poczta