Wirtualny spacer po urzędzie

Zapraszamy na sesję Rady Powiatu

VII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wnioski i oświadczenia radnych.

7. Ocena stanu sanitarno-weterynaryjnego w powiecie krotoszyńskim w 2018 r.

8. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego w powiecie krotoszyńskim w 2018 r.

9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Krotoszyna z osiedli mieszkaniowych przy ulicach Konstytucji 3 Maja, Masłowskiego, Benickiej i Fabrycznej na działania Starosty Krotoszyńskiego.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu krotoszyńskiego od dnia 1 września 2019 roku,

c) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

d) dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

e) założenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Krotoszynie,

f) włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 w Krotoszynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

g) zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok,

h) zmiany uchwały Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022.

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

13. Wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.

 

Juliusz Poczta

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego