Wirtualny spacer po urzędzie

VI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

VI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek, 29 marca 2019r. o godzinie 13 00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaj 7.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Lokalny Rynek Pracy w powiecie krotoszyńskim - działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 roku.

8.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
         i Ochrony Ofiar w roku 2018.

9.      Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2018 roku.

10.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

b)      określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c)      powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu     Sulmierzyce, Gminie Zduny,

d)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2019,

e)      wyłączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Krotoszynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,

f)       wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,

g)      likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Krotoszynie,

h)      likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie,

i)       zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok,

j)       zmiany uchwały Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022.

11.  Podjęcie oświadczenia Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej na terenie Wielkopolski.

12.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

13.  Wolne głosy.

14.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Juliusz Poczta