Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek 22 marca 2019 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie,  odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Lokalny Rynek Pracy w powiecie krotoszyńskim - działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 roku.

4.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w roku 2018.

5.      Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2018 roku.

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
b)      określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
c)      powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny,
d)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2019,
e)      wyłączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
f)       wyłączenia III Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,
g)      likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Krotoszynie,
h)      likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie,
i)       zmiany uchwały Nr III/20/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok,
j)       zmiany uchwały Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022.

7.      Zapoznanie z oświadczeniem Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej na terenie Wielkopolski.

8.      Sprawy organizacyjne.

9.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Marcin Leśniak