Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego - zapraszamy

III sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 28 grudnia 2018 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim  Krotoszynie, przy ulicy Kołłątaja 7.

        Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2019-2022.

8.      Uchwalenie budżetu powiatu na 2019 rok.

9.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości,
b)      zmiany uchwały nr XXIV/155/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
c)      określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie powiatu,
d)      zmiany uchwały nr XIV/86/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
e)      desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związków Powiatów Polskich,
f)       delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
g)      zmiany Uchwały nr I/13/18 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
h)      zmiany uchwały Nr XLI/270/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok.

10.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy.

12.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Juliusz Poczta