Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W piątek, 28 września 2018 r., o godzinie 13.00, w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przy ulicy Kołłątaja 7, odbędzie się sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje radnych.

6.      Wnioski i oświadczenia radnych.

7.      Informacja o realizacji projektu „Cyfrowy powiat krotoszyński – cyfryzacja i modernizacja baz danych” realizowanego ze środków europejskiego funduszu regionalnego w ramach WRPO 2014-2020.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:
a)      przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,
b)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2019 roku,
c)      upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (V)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
d)      zmiany uchwały Nr XLI/270/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10.  Zapytania i wolne głosy.

11.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Kulka