Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe - koordynator sieci

Powiat Krotoszyński zwraca się z zapytaniem ofertowym na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia „Praca z uczniem metodą eksperymentu” w ramach projektu pn. „Moje kompetencje  – moja przyszłość” – rozwój potencjału uczniów ze szkół powiatu krotoszyńskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe - treść

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3