Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji

W środę, 22 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. J. Korczaka  w Borzęciczkach odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

 Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2018 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2018-2021 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za I półrocze 2018 roku.

4.      Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2017 i I półrocze 2018 roku.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku szkolnym 2017/2018 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

b)      określenia zasad ustalania, rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

c)      przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022,

d)      powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządowi gminy Zduny,

e)      trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

f)       zmiany uchwały Nr XLI/270/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok,

g)      zmiany uchwały nr XLI/269/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.

6.      Sprawy organizacyjne.

7.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Kulka