Wirtualny spacer po urzędzie

Przypomnienie o terminie zakończenia konsultacji

Do 28.06.2018 r. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) w roku 2018 w celu zebrania pisemnych opinii i uwag do projektu.

Roczny Program Współpracy - plik PDF