Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji

W czwartek, 14 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie (pałac) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2017 roku z uwzględnieniem realizacji inwestycji.

4.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za rok 2017 oraz analiza zasobów i potrzeb.

5.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Pieczy Zastępczej w roku 2017.

6.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.

7.      Zaopiniowanie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za rok 2017,
b)      zmiany uchwały nr XXXVI/232/17 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej poprzez rozbudowę szpitala powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych w jednej lokalizacji”,
c)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krotoszynie w rejonie ulicy Okólnej,
d)      zmiany uchwały nr XLI/270/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok,
e)      zmiany uchwały nr XLI/269/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021.

8.      Sprawy organizacyjne.

9.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Kulka