Wirtualny spacer po urzędzie

Absolutorium jednogłośnie

Na sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która odbyła się 23 maja,  Radni wysłuchali wystąpienia starosty Stanisława Szczotki, który w imieniu zarządu powiatu złożył  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. Uchwałę udzielającą absolutorium przyjęto jednogłośnie.

Mówiąc o polityce finansowej powiatu starosta zauważył m.in., że Zarząd Powiatu w ustawowych terminach sporządził sprawozdanie z wykonania budżetu, przedstawił sprawozdanie finansowe, a także przygotował informację o stanie mienia Powiatu. Wszystkie te dokumenty zostały przekazane  Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a opinia RIO jest  pozytywna.  Starosta poprosił Wysoką Radę o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie Zarządowi absolutorium. Wyraził jednocześnie zadowolenie z osiągniętego wyniku finansowego i zaznaczył, że sytuacja końcowa jest dużo lepsza niż pierwotnie zakładano. Udało się przygotować podwaliny pod dużą inwestycję, jaką jest rozbudowa szpitala powiatowego. Ważnym źródłem finansowania tej inwestycji jest pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskana w ramach projektu Jessica II. Jej kwota wynosi 20 mln zł. Zobowiązanie będzie spłacane do 2038 r. Spłata wyniesie 1 mln zł rocznie, przy stałym oprocentowaniu 0,3%. To niewątpliwie bardzo duży sukces.

Starosta wspomniał także o poczynionych w roku 2017  poważnych inwestycjach drogowych.   Wydatkowano na ten cel blisko 6 mln zł.  Dokonano m.in. przebudowy ul. Stawnej w Krotoszynie. Ukończono budowę ścieżek pieszo-rowerowych na trasie: dworzec kolejowy w Krotoszynie – ul. Konstytucji 3 Maja – ul. Raszkowska – Mahle – Kobierno. Inwestycję udało się zrealizować dzięki środkom unijnym i współpracy z samorządem Gminy Krotoszyn.  Zrealizowano także inwestycje z udziałem finansowym pozostałych gmin, m.in.: ścieżkę pieszo-rowerową Baszków-Bestwin, ścieżkę pieszo-rowerową w Borzęcicach, chodnik przy ul. Baszkowska w Kobylinie, ul. Ogrodową w Krotoszynie. Jak zaznaczył włodarz powiatu - współpraca z gminami w zakresie finansowania inwestycji i remontów dróg oraz ulic przebiega bardzo dobrze, dzięki niej udało się zrealizować wiele przedsięwzięć.  W roku 2017 rozpoczęto przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Floriańskiej, już wkrótce budynek stanie się siedzibą PCPR-u, Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Starosta wyraził zadowolenie z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu. Podkreślił, że niektóre same pozyskują środki zewnętrzne. W nawiązaniu, podkreślił sukcesy Powiatowego Urzędu Pracy, który osiąga najlepsze wyniki w województwie i kraju. Wskazał na dobre funkcjonowanie szkół, zasygnalizował jednak istnienie problemów związanych z malejącą subwencją oświatową. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych nie zmniejszają się proporcjonalnie do spadku liczby uczniów. Wysiłki powinny zostać skoncentrowane na dążeniach do podniesienia rangi szkół, co przyczyniłoby się do spadku migracji uczniów poza granice powiatu. W 2017 r. udało się pozyskać środki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP 2 w Krotoszynie  w kwocie 1 100 000 zł. Realizacja inwestycji powinna się skończyć za trzy miesiące. Jest to jedno z działań podnoszących atrakcyjność szkół. Pan Starosta podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tę inicjatywę i przypomniał o fakcie, że wkład finansowy Powiatu wynosi 15%, pozostałą część kosztów pokryto z środków zewnętrznych. Następnie wyraził uznanie dla straży i inspekcji, które dobrze realizowały swoje zadania. Podziękował pracownikom Starostwa Powiatowego w Krotoszynie za ich pracę. Kończąc swoją wypowiedź, podkreślił, że w roku 2017 wypracowano blisko 5,5 mln zł zysku operacyjnego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie dopatrzyło się w wykonaniu budżetu oraz w sprawozdaniu Zarządu za 2017 rok uchybień czy nieprawidłowości. W imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym starosta zwrócił się do Radnych o przyjęcie sprawozdania finansowego oraz o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2017 rok.

 

W imieniu Komisji Rewizyjnej wykonanie budżetu omówił przewodniczący tej komisji radny Dariusz Rozum.

 

W przeprowadzonym na zakończenie debaty absolutoryjnej głosowaniu radni jednogłośnie zaakceptowali wykonanie budżetu za rok 2017.

 

Tekst: M.Wiśniewska/ Biuro Rady Zdjęcia: J. Król