Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W środę 23 maja 2018 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie przy ulicy Kołłątaja 7, odbędzie się XLVII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
b)   udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego za 2017 rok.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/270/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.,
b)   zmiany uchwały Nr XLI/269/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2018-2021.

9.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10. Zapytania i wolne głosy.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka