Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w ramach  szacowania wartości zamówienia na „Świadczenie usług nadzoru technicznego i kontroli dla prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „ Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Zaproszenie do udziału w szacowaniu przedmiotu zamówienia

KROTOSZYN - inspektor nadzoru i kontroli

Powiat Krotoszyński - prosta umowa