Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę, 14 lutego 2018 r., o godz. 13.00,  w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. 

Proponowany porządek obrad:  

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2017 r.

4.      Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2017 r.

5.      Działalność gmin w zakresie ochrony powietrza i likwidacji smogu.

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)      planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2018,
b)      powierzenia wykonywania zadań zarządcy powiatowych dróg publicznych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny oraz Miastu i Gminie Krotoszyn,
c)      zmiany uchwały Nr XL/264/17 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku, 
d)     zmiany uchwały nr XIX/128/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
e)      dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Powiatu Krotoszyńskiego instrumentem płatniczym,
f)       zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/270/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 r.,
g)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/269/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2018-2021.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Renata Zych-Kordus