Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej

W piątek, 17 listopada 2017 r. o godz. 13.00, w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Informacja z zakończenia realizacji przedsięwzięcia p.n.. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu krotoszyńskiego w 2017 roku”.

4.      Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2017/2018.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 Specjalną im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie,
b)      stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 Specjalnej w Borzęciczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 Specjalną w Borzęciczkach,
c)      stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,
d)     stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Krotoszynie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Krotoszynie,
e)      stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Borzęciczkach dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Borzęciczkach,
f)       stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie,
g)      stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Jana Pawła II w Krotoszynie w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 im. Jana Pawła II w Krotoszynie,
h)      stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Krotoszynie w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 w Krotoszynie,
i)        stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 Specjalnej w Krotoszynie w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 Specjalną w Krotoszynie,
j)        stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 w Koźminie Wielkopolskim,
k)      stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 w Krotoszynie w Szkołę Policealną nr 1 w Krotoszynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
l)        stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie w Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Krotoszynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
m)    stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
n)      ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2018 roku,
o)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,
p)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/206/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
q)      powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Szpitala w Krotoszynie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medyczne oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa,
r)       zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

6.      Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020.

7.      Środki zewnętrzne pozyskane przez powiat i jego jednostki w 2017 roku.

8.      Sprawy organizacyjne.

9.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Piotr Osuch