Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę, 18 października 2017 r. o godz. 13.00 w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym: o wynikach egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz o w wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

4.      Realizacja inwestycji drogowych i remontów w 2017 roku.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok.

6.      Sprawy organizacyjne.

7.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Renata Zych-Kordus