Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w ramach szacowania wartości zamówienia na wykonanie „Modernizacji ewidencji gruntów i budynków- założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redakcja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: Osi Priorytetowej 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „ Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określone zostały w załącznikach.