Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

XIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek  30 października 2015 r. o godzinie 10.00 w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2015/2016.

8.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

9.   Analiza oświadczeń majątkowych.

10. Rozpatrzenie odwołania od wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Krotoszyńskiego będących w trwałym zarządzie,

b)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,

c)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.