Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Leszek Kulka informuje, że  w piątek 30 października 2015 r.  o godz. 8 00  w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa i Komisji Spraw Społecznych.

 

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie:

a)      przyjęcia  Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)      upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (I)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

c)      upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (I)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

3.      Wolne głosy i wnioski.