Wirtualny spacer po urzędzie

Informacja o sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W piątek, 24 lutego 2017 r. o godzinie 13.00, w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie (ul. Mickiewicza 29), odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2016 r.

8.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2016 r.

9.    Podjęcie działań na rzecz ochrony powietrza na terenie powiatu krotoszyńskiego.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
b)   wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,
c)    powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg publicznych powiatowych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny oraz Miastu i Gminie Krotoszyn,
d)   zmiany uchwały Nr XXX/195/17 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
e)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok
f)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka