Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga Organizacje Pozarządowe!!!

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z rezerwy celowej, uruchamianej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Organizacje zainteresowane proszę o przedłożenie szczegółowego programu oraz podać następujące informacje:

1.      nazwę podmiotu który będzie realizował program,

2.      liczbę osób, które będą uczestniczyć w programie,

3.      miejsce realizacji programu,

4.      formy i sposobu prowadzenia programu,

5.      dokładny czas trwania programu, częstotliwość spotkań,

6.      sposób i czas monitorowania efektów programu,

7.      szczegółową kalkulację programu, w tym podanie liczby godzin programu oraz stawki za godzinę pracy specjalisty.

O dofinansowanie mogą ubiegać się te podmioty, których programy będą zgodne z wytycznymi wskazanymi w materiałach instruktażowych, które są dostępne na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Sprawy/Pomoc społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Materiały instruktażowe, zalecenia, procedury/Materiały instruktażowe dla realizatorów programów korekcyjno – edukacyjnych.

Dofinansowaniu podlegać będą jedynie te programy, które przewidują przede wszystkim prowadzenie oddziaływań w formie zajęć grupowych.

Informację w powyższym zakresie proszę przesyłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 20 lutego 2017 r., na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań