Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek 17 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2016 r.

4.      Podjęcie działań na rzecz ochrony powietrza na terenie powiatu krotoszyńskiego.

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krotoszyńskim w 2016 r.

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,

b)      wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,

c)      powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg publicznych powiatowych samorządom gmin: Gminie Kobylin, Gminie Koźmin Wielkopolski, Gminie Rozdrażew, Miastu Sulmierzyce, Gminie Zduny oraz Miastu i Gminie Krotoszyn,

d)      zmiany uchwały Nr XXX/195/17 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

e)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok,

f)       zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXVIII/179/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2017-2020.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Wolne głosy i wnioski. 

                                                                       Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

                                                                                                    i Rolnictwa

                                                                                                    Piotr Osuch