Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę 18 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie (ul. Langiewicza 2) odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat krotoszyński w roku 2016.

4.     Środowiskowy Dom Samopomocy – możliwości rozwoju.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zawarcia porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu  administracji rządowej,
b)      zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
c)      powierzenia Miastu i Gminie Krotoszyn zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
d)      delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
e)      wyznaczenia przedstawicieli do Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
f)       zmiany Uchwały Nr XXII/138/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego.

6.      Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku.

7.      Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok.

8.      Sprawy organizacyjne.

9.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Renata Zych-Kordus