Wirtualny spacer po urzędzie

Budżet powiatu na rok 2017 uchwalony!

Podczas sesji , która odbyła się w piątek, 30 grudnia 2016r., podjęto uchwałę  w sprawie  Budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2017. Projekt uchwały budżetowej został  przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu  15 listopada 2016 roku.

Na tym samym posiedzeniu Zarząd przyjął także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020 z prognozą długu sięgającą 2022 roku, czyli terminu spłaty ostatniej transzy obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

W ramach procedowania budżetu przedstawiono opinie komisji, które wygłosili przewodniczący – Renata Zych - Kordus (Komisja Spraw Społecznych) i Piotr Osuch (Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa).

- W budżecie na 2017 rok ujęto 1,5 miliona złotych na kontynuację restrukturyzacji szpitala, a w zasadzie na prace przygotowawcze poprzedzające właściwą rozbudowę, która rozpocznie się najprawdopodobniej pod koniec 2017 roku. Główny ciężar finansowy z tym związany obciąży budżet roku 2018 i 2019. Dlatego niezwykle ważne jest, aby budżet roku 2017 był budżetem zrównoważonym i aby nie zwiększyć, a wręcz zmniejszyć zadłużenie Powiatu Krotoszyńskiego – wyjaśnił radnym starosta Stanisław Szczotka. Nie ukrywał jednocześnie, iż na chwilę obecną budżet zakłada deficyt. Zwiększenie wydatków dotyczy m.in. programu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński” (wpisano do budżetu pełną wartość zadania, a jednocześnie nie ujęto jeszcze dochodów, gdyż nie podpisano jeszcze umowy z Zarządem Województwa), przebudowy ulicy Cieszyńskiego w Koźminie Wlkp. (wpisano wartość wkładu własnego – choć wg informacji na dzisiaj szanse na pozyskanie środków są jednak niewielkie). Wpisano także wkład własny (wobec pozytywnej decyzji o dofinansowaniu) do projektu obejmującego budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Krotoszyna.

- Rok 2017 jest pierwszym rokiem, w którym zakładamy, iż dochody związane z oświatą (subwencja + dochody własne szkół) będą niższe aniżeli wydatki oświatowe – zauważył włodarz powiatu i podkreślił, iż jest to sytuacja niepokojąca. Tym bardziej, iż trzeba liczyć się jeszcze ze spadkiem ostatecznej wysokości subwencji. Dlatego w szkołach nie planuje się  większych nakładów inwestycyjnych czy remontowych. Nie ma żadnego zagrożenia w funkcjonowaniu placówek, a wszystkie niezbędne bieżące potrzeby będą realizowane. Oczkiem w głowie władz – jak podkreślił starosta - pozostanie poprawa jakości nauczania i stałe poszerzanie wachlarza usług, jakie świadczą szkoły, aby przyciągać jak największą ilość uczniów.

Dochody budżetu 2017 roku zaplanowano na poziomie 81.793.093,54 złotych, z czego dochody bieżące wyniosą 80.637.308,54 złotych. Wydatki ogółem wyniosą 84.293.093,54 złotych, w tym wydatki bieżące 77.142.546,54 złotych, a majątkowe 7.150.547 złotych (z czego zdecydowana większość to inwestycje drogowe).  Deficyt zaplanowano na poziomie 2.500.000 złotych, choć starostwa zaznaczył, iż Zarząd zrobi wszystko, aby ten deficyt zamienić w nadwyżkę.

W strukturze wydatków budżetu powiatu na 2017r.  43% to wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. To ponad 36 milionów złotych. Na pomoc społeczną (DPS-y, PCPR) i inne zadania w zakresie polityki społecznej (funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, ŚDS)  wydatkowane będzie blisko 18 milionów złotych (22% budżetu). Drogownictwo absorbuje około 10% środków budżetowych. Wydatki na administrację pochłaniają blisko 12% budżetu . To skutek ujęcia w wydatkach administracyjnych adaptacji obiektu przy ul. Floriańskiej w Krotoszynie pod potrzeby PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Na ten cel przeznaczono milion złotych, czynione będą także starania o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ze środków unijnych. 5% budżetu to środki przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne, w tym głównie na funkcjonowanie straży pożarnej. Wydatki na obsługę długu (odsetki) wyniosą 430 tysięcy złotych, ale w budżecie ujęto także kwotę 768 tysięcy miliona złotych, jaką stanowi poręczenie kredytu dla SPZOZ. Jeśli kredyt ten będzie spłacany (raty miesięczne) to kwotę poręczenia będzie można z budżetu stopniowo zmniejszać wraz z upływem roku.

- Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2017 rok wraz z autopoprawkami jestem przekonany, iż jest to dobry budżet. Budżet z wieloma ambitnymi zadaniami. Podobnie jak w latach poprzednich będzie on z pewnością w trakcie roku wielokrotnie zmieniany. Mam nadzieję, że zawsze na lepsze. Jest to budżet odpowiedzialny i co chciałbym mocno podkreślić, bardzo realny – zakończył swe wystąpienie S. Szczotka. Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwałę budżetową radni Rady Powiatu podjęli jednogłośnie.

Tekst i zdjęcia: M.Wiśniewska