Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W środę, 21 grudnia 2016 r., o godz. 13.00, w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, natomiast w czwartek, 22 grudnia 2016 r,. o godz. 14.00, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad obydwu spotkań:

1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.    Sprawozdanie z pracy Rady Oświatowej.

4.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
            a)    ustanowienia Statutu Powiatu Krotoszyńskiego,
            b)    wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
            c)    wyrażenia zgody na zawarcie umów bezpłatnego użyczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
            d)    zmiany Uchwały Nr XXV/166/16 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji,
            e)    zawarcia aneksu nr 1 do Porozumienia nr 1/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,
            f)    ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu  pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2017 roku,
           g)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,
           h)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019,
            i)    przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2017 r.,
            j)    zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

5.    Sprawy organizacyjne.

6.    Wolne głosy i wnioski.