Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Kurs na prawo jazdy kat. B rok szkolny 2016/2017

 Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 1. Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca
ul. Zamkowa 1
63- 720 Koźmin Wielkopolski
NIP: 621-13-39-129
REGON: 000098045

Przedmiot zapytania ofertowego oraz termin realizacji:

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B oraz ustalenie pierwszego terminu egzaminu państwowego dla  9 uczniów Zespołu Szkół im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, którzy w dniu egzaminu będą osobami pełnoletnimi.
 2. Liczba uczestników – 9 uczniów
 3. Planowany termin – od 02.01.2017 r. do 31.05.2017 r.
 4.  Liczba godzin – 60/grupę w tym: 30 godz. teoretycznych (1 godzina = 45 minut) i 30 godz. praktycznych (1 godzina = 60 minut).
 5. Kurs o którym mowa wyżej, musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2011r.Nr 30 poz. 151 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2012r. Nr.0 poz.995)
 6. Płatność – po zakończeniu kursu, przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania, bez podania przyczyny.

III. Istotne warunki zamówienia:

Zamawiający informuje, że osoby skierowane do odbycia kursu prawo jazdy kat. B nie posiadają aktualnego badania lekarza medycyny pracy stwierdzającego brak istnienia przeciwwskazań do odbycia w/w kursu.

1) Wykonawca zobowiązany jest:
– skierować kandydatów na badania do lekarza medycyny pracy (koszt badań ponosi uczestnik szkolenia),
– zorganizować i przeprowadzić kurs (część teoretyczną i praktyczną),
-  przeprowadzić egzamin wewnętrzny sprawdzający stopień opanowania materiału,
– wydać dokument zgodny z obowiązującymi przepisami uprawniający do przystąpienia do egzaminu państwowego,
– ustalić dla wszystkich uczestników pierwszy termin egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania właściwym z punktu widzenia przeprowadzonych zajęć praktycznych.

2) Wykonawca przedłoży odpowiednio:

  1. Zaświadczenie wydane przez ośrodek egzaminowania kierowców wskazujące termin egzaminu państwowego wraz z imienną listą osób dla których ustalono ten termin.
  2. Kopię ubezpieczenia NNW uczestników kursu
  3. Miejsce realizacji kursu.
  4. Zamawiający zaleca, aby zajęcia teoretyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych miasta Koźmin Wielkopolski od poniedziałku do piątku. Dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem, jednakże w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dojazd uczestników szkolenia z przed budynku ZS do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót wszystkim uczestnikom przed ten budynek oraz opiekę pedagogiczną w czasie podróży.
  5. Zamawiający zaleca, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy samochodem, odbywała się (ze względów organizacyjnych) na terenie powiatu krotoszyńskiego. Początek i koniec jazdy w Koźminie Wielkopolskim. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem, jednakże w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt dojazd uczestników szkolenia z przed budynku ZS do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót przed ten budynek oraz opiekę pedagogiczną na czas podróży. W czasie dojazdu/powrotu/do/z miejsca realizacji zajęć nie należy realizować praktycznej nauki jazdy samochodem.
  6. Zamawiający wymaga, aby zajęcia praktyczne – nauka jazdy w ruchu miejskim odbywały się w miejscowości będącej siedzibą ośrodka egzaminacyjnego.
  7. Ponadto zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane w dniach nauki szkolnej odbywały się po zajęciach dydaktycznych. Daty i godziny realizacji zajęć praktycznych Wykonawca ustali indywidualnie  z opiekunem kursu.

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki lokalowe, plac manewrowy i wyposażenie dydaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. Nr.0 poz.995     z późn. zm.)

4)      Wykonawca zobligowany jest udostępnić uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy teoretycznej. Ponadto, Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi kursu bezzwrotny egzemplarz podręcznika dla kandydatów na kurs prawo jazdy kat. B wraz z płytą DVD/CD zawierającą aktualnie obowiązujące zestawy pytań testowych wykorzystywanych podczas egzaminu państwowego.

5)      Zajęcia będące przedmiotem zamówienia muszą być przeprowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymogi nałożone przepisami  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. Nr.0 poz.995 z późn. zm.)

6)      Wykonawca usługi wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z pracownikiem Zamawiającego, a także za organizację i terminową realizację szkolenia.

7)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia szkolenia metodą e-learning.

8)      Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. Nr.0 poz.995 z póź.zm.)

Ponadto wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia następującej dokumentacji związanej z przebiegiem kursu:

a) szczegółowy harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych wg wzoru Zamawiającego,

b) uzupełniony dziennik zajęć: części teoretycznej potwierdzony przez prowadzącego oraz części praktycznej z oznaczeniem dat i liczby przeprowadzonych zajęć dla grupy kursowej

c) zbiorczą imienną listę uczniów grupy wraz z załączonymi kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę indywidualnych kart przeprowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych (praktyczna nauka jazdy samochodem) podpisanych własnoręcznie przez uczniów

d) imienną listę uczniów potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych z ich własnoręcznym podpisem

e) imienną listę uczniów z jednoznacznym zaznaczeniem liczby godzin zajęć odbytych przez ucznia w bloku zajęć praktycznych oraz wynikiem egzaminu (data egzaminu) z części praktycznej,

g) kserokopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę o uczestnictwie w kursie nauki jazdy kat. B

h) potwierdzenie odbioru zaświadczeń o uczestnictwie w kursie nauki jazdy kat. B oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B

9)      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją kursu na prawo jazdy kat. B.

10)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie realizacji zajęć praktycznych oraz teoretycznych (od chwili rozpoczęcia do zakończenia zajęć).

11)  Wykonawca dokona ubezpieczenia NNW uczestnika kursów.

12)  Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia programu kursu oraz harmonogramu do akceptacji Zamawiającego przed rozpoczęciem kursu.

13)  Do zadań Wykonawcy należy ponadto:

-bieżące telefoniczne informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestników kursu na zajęciach,

-niezwłoczne, tj. w ciągu 3 dni, informowanie (w formie pisemnej) Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących prowadzonego kursu,

 

PROCEDURA ZAMÓWIENIA

Zapytanie prowadzone jest w języku polskim.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907ze zm.) – zgodnie z art. 4 pkt 8 tej ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte publicznie. Zamawiający informuje, że oferty składane w niniejszym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn.zm.) pod warunkiem, że Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i oznaczone napisem – „Informacje zastrzeżone”.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Od 01 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

WARUNKI ZGŁOSZENIA OFERTY

Oferta Wykonawcy musi być złożona na formularzu Oferty cenowej, zgodnie z wzorem  stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wykonawca musi również złożyć wymagane dokumenty, wskazane poniżej, jako Załączniki do oferty.

Oferta oraz załączniki zawierające oświadczenia, muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (czytelne imię i nazwisko bądź pieczątka imienna z podpisem nieczytelnym).   W przypadku składania podpisu przez pełnomocnika dodatkowo należy złożyć dokument pełnomocnictwa.

Wykonawca określi cenę oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związaną z realizacją wymagań Zamawiającego, nadto określi cenę w przeliczeniu na 1 uczestnika – zgodnie z formularzem Oferty cenowej, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Cena oferty musi być podana w kwocie netto oraz brutto i wyrażona w polskich złotych z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych powyżej opisanym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza oświadczenie potwierdzające wpis do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych.
 2. Posiadają akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Spełnienie tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia (Załącznik Nr 2).
 3. Posiadają potencjał techniczny oraz wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferty należy składać pisemnie na druku załącznika nr 1 do niniejszego zapytania,  w siedzibie Zespołu Szkół im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim. Oferta musi zawierać nazwę zamówienia; ”ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU NA PRAWO JAZDY KAT. B ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PAŃSTWOWYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM”
 2. Termin składania ofert upływa dnia 30 LISTOPADA 2016 r. o godz. 1400.
 3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Treść oferty powinna odpowiadać treści niniejszego zapytania.
 6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Osoba uprawniona do kontaktów: Maciej Kotecki nr tel. 513-318-452,

            KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Jako kryterium oferty przyjmuje się najniższą zaproponowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie wszystkim oferentom, niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa Marcińca

/-/ Ilona Bałoniak

 

  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

O F E R T A   C E N O W A

 Dotycząca: „ ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSU NA PRAWO JAZDY KAT. B ZAKOŃCZONE EGZAMINEM PAŃSTWOWYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

                                                

Ja, niżej podpisany:

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Wykonawcę)

działając w imieniu i na rzecz :

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

 

REGON ……………………………………………………       NIP …………………………

nr telefonu ………………………………….   nr faxu …………………………………………   e-mail ………………………………………………………

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym za cenę umowną:

– za całość przedmiotu zamówienia

 

……………………………………. zł netto, ……………………………… zł brutto

(słownie kwota brutto: ………………………………………………………..)

 

– za 1 uczestnika kursu

 

……………………………………… zł netto, …………………………….. zł brutto

(słownie kwota brutto : ………………………………………………………………)

 

 1. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 Na ofertę składają się :

1.      Oferta cenowa.

2.      Oświadczenie o posiadaniu akredytacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

  

…………………………………, dn. …………………….

 

     (miejscowość)                                  (data)           

                    

(podpis/y osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej podpis pełnomocnika Wykonawców)

 

 Załącznik Nr 2   Do zapytania ofertowego

 

 

…………………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że posiadam akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

 

………………………………………………………………………………………………

(Miejscowość, data)                                          (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)