Wirtualny spacer po urzędzie

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego

w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Zgodnie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 11 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.), art. 15 ust. 2h i 2j w zw. Z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje, że w konkursie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego przez organizacje pozarządowe wybrano ofertę:

„FUNDACJA TOGATUS PRO BONO” 10-544 Olsztyn, ul. Warmińska 7/1

Uchwałą Nr 440/16 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 15 listopada 2016 r.

Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 60 725,88 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100) rocznie.

Wyniki konkursu - komunikat