Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

 XXV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 28 października 2016 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7.

    

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2016/2017.

8.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

9.    Realizacja inwestycji drogowych i remontów w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b)   trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji,

c)    przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”,

d)   szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach,

e)    nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

f)    powierzenia Gminie Zduny wykonywania zadań zarządcy dróg publicznych powiatowych,

g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

h)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

11. Analiza oświadczeń majątkowych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu 

 

 Leszek Kulka