Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie na sesję

W środę, 28 września, o godz. 13.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7, odbędzie się Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Rozpatrzenie skargi na bezczynność Starosty Krotoszyńskiego.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    przyjęcia Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)    uchylenia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
c)   umniejszenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
d)    uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”
e)   przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032”,
f)    przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
g)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,
h)   pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego,
i)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.

9.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10. Zapytania i wolne głosy.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek Kulka