Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę 21 września 2016 r. o godz. 13.00  w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.   

 

Proponowany porządek obrad:  

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Zapoznanie z ustaleniami Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa w sprawie skargi na bezczynność Starosty Krotoszyńskiego.

4.      Informacja o realizacji naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński na rok szkolny 2016/2017.

5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)      uchylenia uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
c)      umniejszenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
d)      uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”,
e)      przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2032”,
f)       przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
g)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,
h)      pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg powiatowych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego,
i)       zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok. 

6.      Sprawy organizacyjne.

7.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Renata Zych – Kordus